כל כרטיסי האורח למועדון בפנקסים, שהונפקו עד דצמבר 2016, יוחלפו לצ’יפים

החל מ 1 בנובמבר, המועדון לא מכבד כרטיסי אורח מנייר (לרבות כרטיסי הזמנה שחולקו לחברי עמותה). אין הגבלת מועד להחלפת כרטיסי הנייר. מ 1 בנובמבר המועדון יכבד רק כניסות בצ’יפים (כולל מוחלפים שינתנו תמורת כרטיסי הנייר). 

החל מיום שלישי 2 באוקטובר ניתן למסור את כרטיסי הנייר במשרד המועדון לצורך ביצוע בדיקה והחלפה בצ’יפ אלקטרוני.
רק חברי העמותה או המנויים הרשומים במחשב המועדון רשאים למסור את הכרטיסים להחלפה, והם נדרשים לחתום על טופס המסירה המפרט את הכרטיסים שמסרו. טופס המסירה המקורי מהווה את הראיה למסירת הכרטיסים להחלפה ואינו מצביע על זכאות לקבלת הצ’יפ החילופי עד לבדיקת הכרטיסים על ידי הנהלת המועדון.

כרטיסי אורח אסורים במכירה או העברה למי שאינו מנוי במועדון, אי לכך, קבלת הצ’יפ האלקטרוני עם הכניסות המוחלפות כפופה לבדיקה שאכן מדובר בכרטיסים המוחזקים כדין:
(1) בכרטיסי הזמנה שחולקו חינם יבדק שקיבל אותם חבר העמותה המחזיק בהם ולא הועברו לו ממישהו אחר
(2) בכרטיסי אורח שתמורת ם שולמה יבדק שנרכשו על ידי המנוי וקיימת קבלה
(3) לא יכובדו כרטיסים שמוחזקים על ידי מי שאינו מורשה על פי התקנון 
(4) לא יוכבדו כרטיסים שאינם חלק מפנקס כרוך אלא בכפוף לבדיקת תקינותם
(5) לא יוכבדו כרטיסים שצויין עליהם תאריך תוקף שעבר 
(6) לא יכובדו כרטיסים בתשלום, הנושאים תאריך של שנת 2011 ולפניה אלא אם המחזיק יציג קבלה על רכישתם

(7) מנוי משפחתי יקבל רק צ’יפ אחד עם כל הכניסות (ללא פיצול) עלות הצ’יפ 10 ש”ח, בכדי להקשות על מכירתן
(8) כרטיסי ההזמנה של חברי העמותה יוחלפו בצ’יפ אלקטרוני בצבע אדום ושם המנוי ומספר המנוי יכתבו עליהם בטוש
(9) למנויים שיביאו כרטיסים אורח שנרכשו בתשלום יתאפשר להוסיף את הכניסות לצ’יפ כתום שיש ברשותם

במהלך ההחלפה, יתכן ויקבעו כללים נוספים שידרשו על פי הממצאים שיתגלו.

יודגש כי:
  • כרטיסי אורח הנרכשים במועדון הינם בתוקף למשך שנה אחת מיום רכישתם.
  • כרטיסי הזמנה של חברי עמותה בתוקף רק כאשר חבר העמותה הינו מנוי פעיל בתשלום במועדון (ההזמנות נועדו לאפשר לחברי עמותה מנויים להכניס אורחים ביחד עם המנוי עצמו ואסורים למכירה או מסירה לאחר)

ההודעה המקורית פורסמה ב 30/08/2018