לאחר קבלת הערות ועדת הביקורת של העמותה הוחלט להבהיר את נוהל החלפת הכרטיסים כדלקמן:

כרטיסי ההזמנה מנייר שניתנו לחברי העמותה במעמד עשיית מנוי יוחלפו בצ’יפים.
בהתאם להחלטות הנהלות קודמות כל מחזיק בכרטיסי הזמנה כאמור, רשאי להיכנס למועדון רק עם חבר עמותה בעל מנוי בתוקף.
הוועד הנוכחי החליט כי כל עוד חבר העמותה שקיבל את כרטיסי ההזמנה המשיך ועשה מנוי במועדון אף שאינו חבר עמותה הוא יוכל להשתמש בכרטיסי האורח בתנאים השווים לחבר עמותה.
במידה ובאסיפה הכללית תעלה הצעה לשינוי ההחלטות הקודמות של הוועדים הקודמים ו/או של הוועד הנוכחי, ישונו ההחלטות בהתאם.
עד להחלטת האסיפה הכללית כאמור, תדון וועדת חריגים בכל פניה שתופנה אליה לגופה.